firmy wywozowej

Podmiot odbierający odpady komunalne i/lub nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie z odebranych odpadów komunalnych zawiera:

1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania

c) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne

d) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem

Sprawozdanie z odebranych nieczystości ciekłych zawiera:

1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.
2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem  stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe.
3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

a) przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł

b) przekazuje sprawozdanie po terminie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia

Załącznik: