Jak wypełnić deklarację?

1Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,  zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Pobierz: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku wystąpienia kilku współwłaścicieli składają oni jedną, wspólną, podpisaną przez wszystkich deklarację (gdy liczba współwłaścicieli jest większa niż 2 dołączyć należy wypełnioną informację o współwłaścicielach).

Pobierz: Informacja o współwłaścicielach (załącznik do deklaracji).

3. W deklaracji wpisujemy:

w pozycji 51 - stawkę opłaty, czyli 18,00 zł

w pozycji 52 liczbę osób zamieszkujących

w pozycji 53 miesięczną kwotę opłaty (czyli iloczyn stawki i ilości osób zamieszkujących)

Kwota podana w pozycji 53 jest opłatą, którą należy uiszczać na rzecz Urzędu Miejskiego w Lęborku. Obowiązuje tu zasada samonaliczenia, zatem, w przypadku gdy złożona deklaracja nie będzie zawierała błędów, opłata wykazana w deklaracji jest należna i płatna do końca każdego miesiąca bez wezwania (nie otrzymają Państwo decyzji wymiarowej).