Opłata

Kwota opłaty wynika z podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata stanowi iloczyn stawki i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi 18 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny poniesie opłatę podwyższoną określoną w decyzji burmistrza miasta z zastosowaniem stawki w wysokości 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Uwaga!

Każda zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (w takim przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

a) w punkcie kasowym mającym siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku

b) przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Lęborku:

Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 8729 0117