Uchwały

1. Uchwała Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXX-484/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR XLIX - 633/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR LII-674/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. UCHWAŁA NR LII-673/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

3. Uchwała Nr X-133/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 października 2019 r.w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie  Gminy Miasto Lębork, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Uchwała Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XIV-221/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR L-649/2023 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Uchwała Nr XXI-332/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

Uchwała Nr XXXI-482/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 332/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

Uchwała Nr L-650/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-322/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork

6. Uchwała Nr LI-663/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Lębork oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbioników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jedniolitego uchwały w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Uchwała Nr III-20/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.12.2014 r.  w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości.