Edycja 2014

Przyznanie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014”.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynikający z faktur wyniósł 194.306,84 zł, z czego 34.470,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a 9.715,37 zł z budżetu Gminy Miasto Lębork. Do 31 stycznia 2015 r. Gmina Miasto Lębork przedłoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wymagane dokumenty do rozliczenia całości zadania.

W ramach projektu dofinansowane zostanie 16 inwestycji związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem. W wyniku tej modernizacji zlikwidowano 21 źródeł ogrzewania węglowego o łącznej mocy nominalnej 459 kW, w miejsce których zamontowanych zostało 16 kotłów gazowych o łącznej mocy nominalnej 377 kW. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”, co wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza w strefie pomorskiej. Eliminacja skumulowanych źródeł ogrzewania w domowych paleniskach przyczynia się również do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy. Przede wszystkim spowoduje zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego i krążenia krwi.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne (Mg/rok)

4,139 Mg/rok

SO(Mg/rok)

1,987 Mg/rok

NO(Mg/rok)

0,125 Mg/rok

CO (Mg/rok)

9,292 Mg/rok

CO(Mg/rok)

288,127 Mg/rok

 

Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2014

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawiane źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), podłączeniem do sieci ciepłowniczej (węzeł i przyłącze), a także do ograniczenia zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2014). Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego i ma na celu wyłonienie zadań, których realizacja spowoduje redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery i dofinansowanie ich w formie dotacji ze środków funduszu. Zadania będą dotyczyły źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych i wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a także wielorodzinne, stanowiące własność jst – w imieniu których z wnioskiem o dofinansowanie wystąpi Gmina Miasto Lębork.

W związku z tym Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza mieszkańców miasta Lęborka, planujących likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem bądź chcących ograniczyć zużycie opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem, do składania wniosków o dofinansowanie – do dnia 30.04.2014 r. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.