Obowiązki właścicieli nieruchomości

1. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

3. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

4. Właściciele nieruchomości nieprzyłączonej do miejskiej sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się zbiorników, gwarantujący zachowanie czystości i porządku nieruchomości.

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej oraz okazania aktualnych dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podstawa prawna: