Podział miasta na sektory

W celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Lęborka Rada Miejska dnia 29.12.2014 roku podjęła uchwałę w sprawie podziału miasta na trzy sektory.

Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podział miasta ma na celu podniesienie jakości wykonywanych usług oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku odbioru odpadów komunalnych.

Załączniki: