Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

1. Każdy posiadacz (użytkownik) wyrobów zawierających azbest ma obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy ww. wyrobów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8 poz. 31, §10, ust. 3), wykorzystujący wyroby zawierające azbest będący osobą fizyczną zobowiązany jest do corocznego wypełniania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkładania jej burmistrzowi miasta do 31 stycznia. Do informacji należy dołączyć „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, która pozwala stwierdzić czy wyrób pozostawić, zabezpieczyć czy usunąć.

2. Swoistym drogowskazem przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest Gminna inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest, która zawiera informacje nie tylko o ilości, rodzaju i miejscu występowania wyrobów azbestowych, ale także o stopniu pilności dotyczącym danego wyrobu azbestowego.  

Gminna inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest to integralny załącznik „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork – aktualizacja” przygotowanego na zlecenie UM w Lęborku przez Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT w Gdańsku.

Inwentaryzacja jest zamieszczona w internetowej Bazie Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Baza stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów 15 marca 2010 r. Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

3. Przy wszelkich pracach związanych z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest należy kierować się rozwagą i świadomością zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

4. Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest gwarantuje tylko specjalistyczna firma.

5. Wyroby zawierające azbest zabezpieczone i nieuszkodzone, nie powodują emisji pyłu azbestu.

6. Uszkodzone wyroby zawierające azbest stanowią zagrożenie pyłem azbestowym dla zdrowia ludzi.

7. Usuwanie wyrobów zawierających na własną rękę stanowi zagrożenie zdrowia ludzi i środowiska.

8.  Usuwanie wyrobów azbestowych w sposób niezgodny z przepisami stanowi zagrożenie dla zdrowia i środowiska i może być przyczyną nowotworów.

9. Każdy usunięty wyrób zawierający azbest stanowi odpad niebezpieczny i wymaga składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonej kwaterze składowiska odpadów innych niż obojętne (składowisko odpadów komunalnych ).

10. Wszelkie informacje i wiadomości dotyczące bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest są dostępne w urzędzie gminy.