Dostosowanie kolorystyki pojemników

Przypominamy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 10 MAJA 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906) oraz § 3 ust. 2 UCHWAŁY NR XXI-332/2020 RADY MIEJSKIEJ w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork – w dniu 30 czerwca 2022 roku upływa termin na dostosowanie odpowiedniej kolorystyki pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Dlatego od 1 lipca 2022 roku pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być:

dla papieru i tektury – pojemnik koloru niebieskiego oznaczony napisem "Papier",

dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne",

dla szkła, opakowań ze szkła – pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem "Szkło",

dla bioodpadów – pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”,

dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - pojemnik koloru czarnego/szarego oznaczony napisem "Odpady zmieszane".