Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 

Burmistrz Miasta Lęborka, informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku tj. od dnia 19.05.2022 r., na:

złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej ewentualnego oświadczenia, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

Ww. oświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Lęborku – kancelaria ogólna lub  Referat ds. Odpadów Komunalnych Wydziału Ochrony Środowiska, pok. C 126.

 Z dniem 01.01.2023 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe na terenie Gminy Miasto Lębork obligatoryjnie wchodzą w gminny system odbierania odpadów komunalnych, w którym pozostają przez cały okres obowiązywania umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a ww. oświadczenia składają tylko właściciele nieruchomości niezamieszkałej, którzy wyrażą wolę wystąpienia z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.

W przypadku wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, w oświadczeniu o którym mowa powyżej, właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lęborka, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Postanowienia ww. umowy powinny zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork oraz w aktualnym rozporządzeniu w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Oświadczenie będzie dotyczyło kolejnej umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i  nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Obecna umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązuje  do 31.12.2022 r.