Informacja nt. kont indywidualnych

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia, iż od dnia 01.07.2021 r. nastąpi zmiana rachunku bankowego Gminy Miasto Lębork przewidzianego dla dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższum każdy właściciel nieruchomości otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać bez uprzedniego wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca:

  • w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Lęborku (podając indywidualny nr rachunku bankowego)
  • przelewem na wskazany indywidualny nr rachunku bankowego.
     

Ponadto przypomina się również, iż:

  • wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonej deklaracji właściciela nieruchomości
  • płatność należy dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie
  • zadeklarowaną kwotę opłaty należy wpłacać bez uprzedniego wezwania
  • każdą zmianę na danej nieruchomości (np. zmiana ilości osób, sprzedaż nieruchomości, zakończenie działalności itp., posiadanie kompostownika, karta dużej rodziny), która wpływa na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie deklaracji. Natomiast w przypadku nowej nieruchomości (np. nabycie), należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.