Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, co najmniej raz na dwa lata.

W związku z powyższym informujemy, że będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Lębork (na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Kontrole na terenie Gminy Miasto Lębork rozpoczną się już w II półroczu 2023 roku. Będą one prowadzone bezpośrednio na terenie nieruchomości. Możliwe będzie również okazanie dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego. W pierwszej kolejności kontrolowane będą nieruchomości, których właściciele nie przekazali do Urzędu Miejskiego w Lęborku ankiet na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki lub faktury na których wskazany będzie adres nieruchomości i ilość odebranych nieczystości ciekłych). Posiadane dokumenty powinny potwierdzać regularność opróżniania zbiornika.

W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, zgodnie z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a w przypadku jej braku nie rzadziej niż 1 raz na rok. Opróżnianie osadnika powinno być udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób niewykonujących ww. obowiązków.