Mniej azbestu w mieście

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2021-2022 usunięto w Lęborku 32,34 ton płyt cementowo-azbestowych. Dotacja przyznana została w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2021-2022”.

Zadanie obejmowało nieruchomości przy ulicach: Akacjowej, Brzozowej, Cisowej, Inżynierów, Kasztanowej, Klonowej, Komuny Paryskiej, Mostnika, Pionierów i Witosa. Z 10 nieruchomości zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano łącznie 22,6 t azbestu (dachy), a z 5 nieruchomości zabrano, przetransportowano i zutylizowano 9,74 t azbestu (płyty luzem).

Koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 16.482 zł. Kwota dofinansowania przyznana w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 11.537 zł. Pozostałą część kosztów pokryli Gmina Miasto Lębork (2.472,70 zł) oraz mieszkańcy, którzy usunęli wyroby azbestowe (2.472,30 zł).

Dotacja pochodziła ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego pn. “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Usługę wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.