Można składać wnioski na dotację azbestową (krótki termin)

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku naboru pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022) można składać wnioski o dofinansowanie do usunięcia azbestu z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Termin przyjmowania wniosków upływa 25 października 2022 roku. 

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11.10.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji w roku 2023 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork, określenia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest poniesione do 15.11.2023 roku, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu.

Komplet informacji i druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.plzakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Edycja 2022. Szczegółowe informacje do uzyskania również pod nr tel. 59 8637 708.