Odpady zielone w postaci ściętych gałęzi

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR X-132/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że w przypadku odpadów zielonych w postaci ściętych gałęzi, dopuszcza się gromadzenie ich luzem, pod warunkiem związania gałęzi w wiązki umożliwiające załadowanie ich na pojazd odbierający odpady.

Natomiast zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXI-332/2020 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork dopuszcza się gromadzenie odpadów zielonych w osobnych pojemnikach/workach (niezależnie od pozostałych odpadów biodegradowalnych).