Sprawozdanie z przeprowadzonej kampanii edukacyjnej pn. „Segregacja dla klimatu, klimat dla segregacji – kampania edukacyjna Miasta Lęborka” z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Koszt kwalifikowany zadania stanowi kwotę 17.000,00 zł

Przyznana dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku stanowi kwotę 5.000,00 zł

 

W ramach niniejszej kampanii zrealizowano szkolenia dla uczniów szkół podstawowych, które odbywały się w placówkach oświatowych, zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z dyrektorami szkół w formule online. Łącznie przeprowadzono 55 godzin zajęć dla uczniów klas IV-VI, podczas których wzięło udział ok. tysiąc dzieci ze wskazanych roczników. Szkoły dla wszystkich dzieci otrzymały poradniki z kartami ćwiczeń. Wszystkie szkoły dołączyły do kampanii edukacyjnej, więc zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Partnerami w realizacji zadania były wszystkie szkoły podstawowe w liczbie 6. Szkoły wzięły udział w koordynacji przebiegu kampanii, poprzez dystrybucję przekazanych pakietów materiałów dla dzieci i organizację na terenie szkoły przebiegu zajęć. 

Efekt ekologiczny niemierzalny

Uświadomiono słuchaczom, że wyrzucanie odpadów nie rozwiązuje ich problemu. Wyrzucanie odpadów to jedynie ich przemieszczanie, a nie ostateczne pozbycie się kłopotu odpadów. Jedynym wyjściem jest z jednej strony ograniczenie ich wytwarzania, z drugiej recykling (wprowadzono i dogłębnie wyjaśniono pojęcie recyklingu). Przy pomocy obrazowych i bliskich doświadczeniu słuchaczy przykładów, uświadomiono im skalę problemu odpadów. Przedstawiono negatywne konsekwencje braku odzyskiwania surowców z odpadów oraz korzyści jakie dla przeciętnego człowieka niesie segregacja odpadów i recykling. Szczegółowo przedstawiono korzyści wynikające z recyklingu odpadów poszczególnych rodzajów. Przekonano słuchaczy, że odpady to nie bezużyteczne śmieci, ale surowiec, którego wadę jest niejednorodność. Surowiec, który można powtórnie wykorzystać, z korzyścią dla środowiska i każdego człowieka.

Przekazano zasady poprawnej segregacji odpadów na obszarze miasta (właściwe pojemniki dla poszczególnych odpadów); których odpadów nie powinniśmy w nich umieszczać; omówiono odpowiednie przygotowanie odpadów przed wyrzuceniem i wskazano uzasadnienie takiego postępowania. Przekazano zasady funkcjonowania systemu PSZOK, z lokalizacją, szczegółami organizacyjnymi oraz tymi dotyczącymi rodzajów i ilości odpadów, które można w nim oddać. Przekazano zasady dotyczące generowania mniejszej ilości odpadów w życiu codziennym. Przekazano również wiedzę o ekoznakach, czyli co przekazują i na jakie z nich zwrócić należy szczególną uwagę.

Przeprowadzono quiz mający na celu utrwalenie przekazanych informacji. Odbył się on w formule online, przy aktywnym uczestnictwie wszystkich grup. Zadaniem zespołów było wskazywanie właściwej karty przy konkretnych odpadach odnoszących się do przypisania odpadu do określonej grupy.

Wszystko to wpłynie w perspektywie, mając na względzie skalę przedsięwzięcia, na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, których postawa powinna owocować większym zaangażowaniem w segregowaniu odpadów, a co za tym idzie rosnącymi masami wysegregowanych frakcji.

Efekt rzeczowy

Liczba mieszkańców gminy to blisko 33 tysiące osób. Duży nacisk w ramach kampanii położyliśmy na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży. Najbardziej efektywne jest kształtowanie postaw ludzi młodych, otwartych na wiedzę i wykazujących właściwe postawy w zakresie ochrony środowiska. Skuteczne dotarcie do dorosłych może się odbyć także za pośrednictwem dzieci i młodzieży, albowiem to właśnie dzieci i młodzież mają realną szansę zmieniać nawyki dorosłych i przynieść do domów wiedzę dotyczącą istotnych zagadnień prośrodowiskowych.

Liczba adresatów zadania, którzy wzięli udział bezpośrednio w zajęciach to wszyscy uczniowie placówek oświatowych z klas IV-VI (łącznie 55 klas we wszystkich szkołach podstawowych), czyli ok. 1000 dzieci, a także kolejne ok. 2 tysięcy osób dorosłych, za sprawą przekazu pośredniego od młodego pokolenia zakładając, iż każde dziecko.

Partnerami w realizacji zadania były wszystkie szkoły podstawowe w liczbie 6. Szkoły wzięły udział w koordynacji przebiegu kampanii, poprzez dystrybucję przekazanych pakietów materiałów dla dzieci i organizację na terenie szkoły przebiegu zajęć.

W ramach kampanii przygotowano poradniki z kartami ćwiczeń formatu A5, stron 8, kolor 4+4, papier 150g offset (z informacjami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, selektywnej zbiórki odpadów), które w nakładzie 3000 szt. zostały dostarczone do Urzędu Miejskiego w Lęborku, a następnie przekazane do szkół. W ramach wkładu własnego w kampanię przygotowaliśmy z własnych środków eko-poradniki „Gotuję z klimatem”, które w znacznym nakładzie zaopatrzyły w wiedzę mieszkańców.

1.  Materiały dla dzieci i młodzieży – poradniki z kartami ćwiczeń formatu A5, stron 8, kolor 4+4, papier 150g offset (z informacjami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, selektywnej zbiórki odpadów). Nakład 3000 szt.

2.  Warsztaty dla dzieci z klas IV-VI – 55 godzin dydaktycznych we wszystkich 6 szkołach podstawowych. Każda klasa odrębnie.

3.  Eko-poradniki „Gotuję z klimatem” – format DL, stron 20, kolor 4+4, papier 170g (z informacjami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, selektywnej zbiórki odpadów). Nakład 5000 szt.