UWAGA! Obowiązkowa deratyzacja!

Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, w tym ich użytkownicy, zarządcy i najemcy itp. Deratyzacja obejmuje wszystkie obiekty państwowe, komunalne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz posesje prywatne, a w szczególności:

a) budynki mieszkalne 

b) zabudowania gospodarcze 

c) zakłady przemysłowe, produkcyjne itp.

d) zakłady użyteczności publicznej, urzędy itp.

e) placówki handlowe i usługowe

f) urządzenia kanalizacji sanitarnej (sieć miejska i przyłącza).

Właściciele nieruchomości przed rozpoczęciem deratyzacji powinni uporządkować swoje posesje z zanieczyszczeń i odpadów nieprzydatnych do gospodarczego wykorzystania, ponieważ gryzonie występują najczęściej w miejscach powstawania i gromadzenia odpadów np. przy śmietniskach, boksach, kotłowniach, piwnicach, magazynach, hurtowniach oraz na terenie różnych firm np. branży spożywczej. 

Jedną z dróg migracji szczurów są ciągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stąd konieczność przeprowadzania deratyzacji również w sieci i w przyłączach kanalizacyjnych w obrębie miasta. 

W związku z powyższym w celu profilaktycznego uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego przez szczury, które mogą być nosicielami chorób typu wścieklizna, włośnica itp., zarządza się obowiązkową akcję deratyzacji na wszystkich posesjach prywatnych i państwowych we własnym zakresie, poprzez zlecenie wyspecjalizowanej jednostce DDD przeszkolonej w zakresie obchodzenia się z truciznami (aktualny wykaz firm DDD w załączeniu). 

W celu uniknięcia przypadkowego zatrucia w okresie wyłożenia trutek opiekunowie mają obowiązek pouczenia podopiecznych (dzieci) o możliwych zagrożeniach i skutkach ew. zatrucia oraz otoczyć szczególnym nadzorem również zwierzęta domowe. 

Ważne jest, aby deratyzację przeprowadzać we wszystkich obiektach równocześnie, gdyż w przeciwnym razie gryzonie przeniosą się w miejsca, gdzie trutka nie została wyłożona (np. na sąsiednią posesję). Stąd wynika konieczność przeprowadzenia deratyzacji w jednym czasie , w szczególności przez osoby fizyczne, na wszystkich posesjach prywatnych w obrębie gminy. 

Właściciele i użytkownicy posesji, którzy nie dostosują się do ww. zaleceń mogą podlegać odpowiedzialności karnej np. grzywny w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz firm DDD będących w ewidencji PSSE Lębork :

  1. Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Stanisław Nowak, ul. Słowackiego 25/2, 84- 300 Lębork, tel. 604  795  342
  2. INSEKT- EKO Andrzej Kruszyński, ul. Jeziorna 41, 84- 360 Łeba-Żarnowska, tel. 605 271 987
  3. Zakład Usługowo-Handlowy  INSEKT Krzysztof Strześniewski, ul. Gdańska 6c/3, 84- 300 Lębork, tel. 59 862  50  61, 602733247                                                                     
  4. Zakład DDD Kazimierz Wilkiel, ul. Brzozowa 17, 84- 300 Lębork, tel. 59 862 65 18, 501 784 344
  5. Zakład Usługowo-Handlowy DEDE-POL Natalia Pelikant, Wojciechowo 19, 84- 352 Wicko, tel. 502 313 240    
  6. Specjalistyczny Zakład DDD  Kołomański Piotr, ul. Artylerzystów 13, 84-300 Lębork, tel. 604 776 996
  7. DDD Usługi Remontowo-Budowlane, Sylwester Celban, ul. Słupska 2, 84-300 Lębork, tel. 518245541
  8. Firma Handlowo Usługowa Akm Serwis Piotr Niedziela ul. Brzozowa 30, 84-300 Lębork,  tel.  698835376, 501151263
  9. Zakład Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Pelikant, 84-218 Brzeźno Lęborskie 43 lok. 2,  tel. 601268933,  603521346