Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Dla osób zdrowych objętych kwarantanną (dotyczy całego gospodarstwa domowego, w którym osoba taka się znajduje), dla osób stosujących środki zapobiegawcze, np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

  • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika / worka na odpady zmieszane,
  • osobą wynoszącą odpady z gospodarstwa domowego objętego kwarantanną, powinna być osoba dostarczająca produkty dla osób objętych kwarantanną.

KWARANTANNA – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.