XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny Coraz bliżej święta Eko-święta

 Cele konkursu:

 • szerzenie bożonarodzeniowych symboli tradycji polskich poprzez wykorzystanie materiałów naturalnych i wtórnych do tworzenia elementów świątecznej aranżacji wnętrz;
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej;
 • rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na otoczenie;
 • zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie idei życia proekologicznego;
 • prezentacja prac konkursowych jako narzędzie do zwrócenia uwagi na problem odpadów.

 

Zakres działań:

Przedstaw świąteczną aranżację ozdoby bożonarodzeniowej w dowolnej formie płaskiej lub przestrzennej wykonanej z materiałów naturalnych lub surowców wtórnych np. drewna, sznurka, papieru, plastiku, kapsli, gazet, drutu oraz materiałów nadających się do recyklingu itp. Liczy się pomysł! Prosimy nie dostarczać prac z gałęzi drzew iglastych i materiałów, które będą „się sypać”.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych                  z powiatu lęborskiego.
 2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Praca musi zostać wykonana indywidualnie i samodzielnie (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 3. Każda praca powinna posiadać przyczepioną czytelną metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną wg. wzoru):

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)

 1. Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 lat i powyżej.

 

 1. Termin składania prac upływa: 10 grudnia 2021r.

 

 1. Prace prosimy dostarczać w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem pocztą lub osobiście do sekretariatu MDK:  Młodzieżowy Dom Kultury ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork.

 

 1. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mdklebork.pl   

 

 1. Podsumowanie konkursu odbędzie się w 16 grudnia 2021r. (czwartek) o godzinie 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku.

 

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów. Ozdoby świąteczne zostaną podarowane pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Lęborku przez Samorząd Wychowanków MDK.

 

 1. Nieodebranie nagrody w ciągu miesiąca spowoduje automatyczne przekazanie jej na następny konkurs.

 

 1. Placówka zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania

prac konkursowych bez zgody autora.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork

tel./faks. (59) 8 621-645      e-mail: mdklebork@wp.eu

www.mdklebork.pl      www.facebook.com/MDKLebork

 

PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Lęborku,

Urząd Miasta Lęborka

 

Klauzula o Ochronie Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Lęborku, przy ul. Różyckiego 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, z którym można skontaktować się e-mailowo: t.szczepanska1@wp.pl

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

 a) imię i nazwisko,

b) wiek

c) adres szkoły/placówki;

d) imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod którego kierownictwem została wykonana praca;

e) nr telefonu do autora pracy, nauczyciela lub szkoły.

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)