Zawiadomienie o kontroli kompostowników

Informujemy, że od 03.07.2023 roku upoważnieni przez Burmistrza Miasta Lęborka pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Lęborku będą przeprowadzali kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i korzystają w związku z tym z częściowego zwolnienia w opłacie „śmieciowej”. Kontrole będą dotyczyć weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.
Właściciele nieruchomości zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli zostanie sporządzony protokół i dokumentacja fotograficzna.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia lub upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Burmistrz Miasta Lęborka stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stanie się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.