Zawiadomienie w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości zamieszkałych nowa stawka opłaty wynosi 25,00 zł od osoby miesięcznie.

W dalszym ciągu obowiązywać będą zniżki dla rodzin wielodzietnych, dla których wysokość zwolnienia wynosi 50% ww. kwoty, t.j. 12,50 zł za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej.

Bez zmian pozostaje także zniżka dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku, która wynosi 4,00 zł za mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny poniesie opłatę podwyższoną określoną w decyzji burmistrza miasta z zastosowaniem stawki w wysokości 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Dla nieruchomości niezamieszkałych wysokość stawki za pojemniki wzrośnie o ok. 40% w stosunku do obowiązujących do końca 2021 roku. Szczegółowo stawki opłaty za pojemnik lub worek określa Uchwała Nr XXXI-483/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 6m ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wszystkich właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą wówczas do uiszczania opłaty zgodnie z podaną w zawiadomieniu.

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

  • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
  • kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,
  • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
  • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
  • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
  • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
  • poprawnej segregacji odpadów
  • podaniu informacji do urzędu gminy Lębork o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe.