Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon samochodów osobowych dla mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych

Odpady należy wystawić w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych tj. na zewnątrz altanek śmietnikowych lub obok pojemników (kontenerów) ustawionych na zmieszane odpady komunalne,  do godziny 7.00 w dniu zbiórki lub dzień wcześniej zgodnie z datami dla poszczegolnych sektorów podanymi poniżej.

sektor I - 23 marca

sektor II - 16 marca

sektor III - 23 marca

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora znajdziemy w załączniku.

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia ich w rejonie wiat śmietnikowych poza terminem zbiórki ich usunięciem będzie się musiał zająć władający nieruchomością, co w rezultacie będzie obciążało wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony możemy także w dowolnym terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Lęborku przy ul. Żeromskiego 6B.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonagramu.

UWAGA:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz puszki po farbach i lakierach można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku przy ul. Żeromskiego 6B.