Dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Kolejny raz Gmina Miasto Lębork będzie się ubiegać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork. Termin składania wniosków upływa 20 maja 2021 roku. 

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.05.2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji w latach 2021-2022 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork, określenia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2021 lub 2022 roku, pod warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.

Gmina Miasto Lębork wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu.

Komplet informacji i druków można pobrać ze strony internetowej www.ekolebork.pl – zakładka Dofinansowania – Usuwanie azbestu – Edycja 2021-2022. Szczegółowe informacje do uzyskania również pod nr tel. 59-8637 755, 8637 708.